ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ ใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงาน จึงตอบแทนการทำงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงานด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมพนักงานและครอบครัว ดังนี้

 • กองทุนประกันสังคม

  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือพนักงานในกรณี เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน

 • กองทุนเงินทดแทน

  เป็นกองทุนที่จัดขึ้นตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่เจ็บป่วย ประสบอันตรายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตระหนักถึงความมั่นคงทางการเงินในอนาคตของพนักงาน ให้พนักงานได้มีเงินออมเมื่อเกษียณอายุ หรือลาออกจากงาน โดยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาจากเงินที่พนักงานสะสมและบริษัทจ่ายสมทบให้ตามอายุงาน

 • ประกันชีวิตกลุ่ม

  ด้วยบริษัทเล็งเห็นว่าสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จึงดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานสามารถเบิกได้ตามที่บริษัทฯกำหนดและเหมาะสมกับพนักงาน โดยครอบคลุมถึงการการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม พนักงานจะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงในกรณี เจ็บป่วย เสียชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่าทันตกรรม

 • เงินรางวัลประจำปี

  บริษัทมีการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 • รางวัลอายุงาน

  บริษัทฯ จัดให้มีรางวัลอายุงานให้แก่พนักงานเพื่อตอบแทนความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงาน ตามอายุงานของพนักงาน

 • งานสังสรรค์ประจำปี

  บริษัทฯ จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มาร่วมสนุกและร่วมลุ้นของรางวัลอีกมากมาย

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

  เพราะเรื่องของที่อยู่อาศัยของพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัทฯจึงร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้สำหรับกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในอัตราที่ทางบริษัทฯตกลงกับธนาคาร

 • เงินเบี้ยเลี้ยงประจำโครงการ

  เพื่อตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานที่โครงการ บริษัทจัดมีการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ

 • การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

  บริษัทฯมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มากขึ้น

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

  บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม

 • เครื่องแบบพนักงาน

  บริษัทฯจัดให้พนักงานมีเครื่องแบบพนักงานเพื่อสวมใส่และแสดงสัญลักษณ์ของความเป็น TRC

 • เงินช่วยเหลือการจัดการงานศพ (พนักงานและบุคคลในครอบครัว)

  บริษัทฯมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีถึงแก่กรรมของพนักงานและบุคคลในครอบครัว

 • ของเยี่ยมไข้พนักงาน

  นอกจากประกันสุขภาพกลุ่มแล้ว กรณีพนักงานเจ็บป่วย บริษัทได้ดูแลโดยมีของเยี่ยมไข้มอบให้

 • ห้องออกกำลังกาย (Fitness Center)

  บริษัทฯได้จัดให้มี Fitness Center ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างเพื่อออกกำลังกาย ด้วยสถานที่และอุปกรณ์พื้นฐานที่ทันสมัย

 • ห้องซ้อมดนตรี

  บริษัทฯได้จัดให้มีห้องซ้อมดนตรี ด้วยอุปกรณ์ครบครัน และยังเปิดพื้นที่ให้ได้แสดงผลงานในงานสังสรรค์ประจำปีของบริษัทฯอีกด้วย