นโยบาย QSSHE

นโยบาย QSSHE

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาดำเนินการในด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ (EPCC) ในงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อส่งน้ำมัน ระบบโรงงานปิโตรเคมี และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและบริหารจัดการโดย

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มอบงานที่มีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนด โดยการบริหารกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้ได้คุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

3. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงได้รับอันตรายหรือเกิดความสูญเสียใดๆ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริม จูงใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใน ภายนอกองค์กรอันจะมีผลให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาด สะดวก และปลอดภัยตลอดทั้งมุ่งเน้นการควบคุม ลงโทษให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเคร่งครัด

4. ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการของบริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบ (EPCC)

5. กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กร ต้องดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรกำหนด รวมทั้งถือเป็นดัชนีวัดผล (KPI) รายบุคคล

6. ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร (Core Value) วัฒนธรรมองค์กร คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุง เพื่อยกระดับผลงานให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้ทุกหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะผู้บริหารต้องนำองค์กรเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการปฏิบัติ สนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงานและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กร