เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 เพื่อให้บริการด้านงานการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี งานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน บริษัทฯ ได้ขยายฐานเงินทุน และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

ทีอาร์ซีประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก คือ:

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

1

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงานและติดตั้งระบบวิศวกรรมในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

2

ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

3

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา และระบบสาธารณูปโภค

4

ทีอาร์ซีเข้าร่วมประกวดราคาในโครงการต่าง ๆ ทั้งการเข้าประมูลโดยตรง และการประมูลภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีขอบเขตการให้บริการดังนี้:

งานออกแบบทางวิศวกรรม
งานจัดซื้อ
งานก่อสร้าง
งานบริหารการก่อสร้าง
งานพัฒนาโครงการและการลงทุน

ด้วยความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความสามารถ และเป็นมืออาชีพในการดำเนินงาน ทีอาร์ซีจึงมีความเป็นเลิศในการให้บริการ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าตลอดมา ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่มั่นคง ทีอาร์ซียึดมั่นหลักการทำงานที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสูงสุด ด้วยมาตรฐานการทำงานระดับสูง ความสมบูรณ์ของงาน และการส่งมอบงานตรงเวลา ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการทำงานตามข้อกำหนด และความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ด้วยความยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาก่อสร้างของประเทศไทย ทีอาร์ซีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มบริษัททีอาร์ซี ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564