ธุรกิจของเรา

ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

เป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้าน พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนในระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้าง โครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสตึงนำ ที่ประเทศกัมพูชา โครงการลงทุนในสัมปทานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ เป็นต้น และได้มีการเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท อาเซียน โปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) โดยได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ TRC International Limited และ TRC Investment Limited ทั้งนี้ เพื่อ สร้างโอกาสในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ และกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปเงินปันผลในระยะยาว และ/หรือกำไรจากการขายหุ้นในอนาคต

Designer, Developer and Investor

Sourcing the potential projects
Designing strategy
Developing the deal
Investing fund for the share equity
In related sectors: Oil &amp Gas Petrochemicals, Alternative energy and Property sectors.

โครงการที่โดดเด่น