ร่วมงานกับเรา

Big Cleaning Day ณ โครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น ณ บริเวณโครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์การ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ สะอาด ควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน