ร่วมงานกับเรา

การฝึกซ้อมแผนดับเพลงและอพยพหนีไฟ ในโครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ท่อประธานเส้นที่ 1 เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาฉนวนหุ้มท่อ (Recoat)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการขยายอายุการใช้งานนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ท่อประธานเส้นที่ 1 เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาฉนวนหุ้มท่อ (Recoat) ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ หน่วยงานต่างๆของชุมชน จัดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ บริเวณ KP.77 ถนนหมายเลข 3138 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีจุดประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อซักซ้อม เตรียมความพร้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับท่อส่งก๊าซที่ยังคงใช้งานอยู่
  2. เพื่อฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารกับ ปตท. ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 ชลบุรี
  3. เพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และหน่วยฉุกเฉินภายนอก
  4. เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี และเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ