ร่วมงานกับเรา

ทีอาร์ซีฯ เปิดตัวค่านิยมหลักในองค์กร

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้เปิดตัวค่านิยมหลักในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรและให้พนักงานทุกคนได้ยึดเป็นแนวปฎิบัติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยค่านิยมหลักในองค์กร ประกอบไปด้วย

  • T-Transparency, Ethics & Integrity ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม
  • R-Respect and Trust ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม
  • C-Commitment มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม