ความรับผิดชอบต่อสังคม

TRC ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกั ด ส่งต่อปฎิทินเก่า หนังสือและนิตยสารเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศต่อไป