ห้องข่าว

TRC ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีและพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ซึ่งจัดขึ้นโดย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา