เกี่ยวกับเรา

โครงการ Fabrication and Construction of New Storage Tanks

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : กิจการร่วมค้า Petrofac South East Asia Pte. Ltd., Saipem Singapore Pte. Ltd. and Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd.
มูลค่างาน : 484 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2563 - 2565
ลักษณะงาน : สร้างถังเก็บสำรองน้ำมันดิบจำนวน 15 ถัง