เกี่ยวกับเรา

โครงการอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดหนองคาย
เจ้าของโครงการ : จังหวัดหนองคาย
มูลค่างาน : 691 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2563 - 2565
ลักษณะงาน : ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขนาด 10 ชั้น พื้นที่รวม 28,176 ตารางเมตร