เกี่ยวกับเรา

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก อำเภอทุ่งสง

สถานที่ที่ตั้งโครงการ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วรรธน์สรร จำกัด
มูลค่างาน : 221 ล้านบาท
ระยะเวลางาน : 2561 - 2564
ลักษณะงาน : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ก่อสร้างสะพาน และท่อระบายน้ำ