โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

21 มิถุนายน 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลัย
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม :

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2019
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
  • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014
  • Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 1/2014
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 ปี 2560
 • Governance Matters Australia
  • The Board's Role in Strategic Formulation

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2019 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2558 - 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
องค์การสะพานปลา

2559 - 2561 กรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด

2558 - 2561 กรรมการ
บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

2558 - 2561 กรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

2558 - 2561 กรรมการ
บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

2558 - 2561 กรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด

2558 - 2561 กรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด

2558 - 2559 กรรมการ
บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด

2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด


การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :

ไม่มี


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

ไม่มี