โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

29 เมษายน 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
    • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

29 เม.ย. - 12 พ.ย. 62 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

29 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) “BJC”

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - 2559 : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

2557 – 2561 : กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :

ไม่มี


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

ไม่มี