โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

29 เมษายน 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 พฤษภาคม 2562 :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

 • Sasin Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Health Care Evaluation and Management Skills, University of Toronto
 • Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) “BJC”

2552 - 2557 : ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2548 - 2557 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - 2559 : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2557 - 2558 : เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

2556 - 2558 : กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวาช

2552 - 2557 : รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ :

ไม่มี


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

ไม่มี