โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นายภาสิต ลี้สกุล

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

21 มีนาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 :

0.114% (7,019,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นบุตรของนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน McCallum Graduate School of Business, Bentley University สหรัฐอเมริกา


การอบรม :

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:
  • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7
 • สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม: หลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions
 • สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 1
 • สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: หลักสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3
 • คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ: โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1
 • สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
 • NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ก.พ. - ก.ย. 2561 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการจัดการ

2556 - 2558 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555 - 2558 : ผู้อำนวยการสายงานการตลาด


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำกัด

มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ
ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด