โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นายภาสิต ลี้สกุล

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

21 มีนาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 :

0.114% (10,919,998 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นบุตรของนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน McCallum Graduate School of Business, Bentley University สหรัฐอเมริกา


การอบรม :

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:
  • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2563
  • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)รุ่นที่ 4/2559
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556
  • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตร ด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่น 7/2562
 • สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม: หลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions 2559
 • สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตร Ultra Wealth (UW) รุ่นที่ 1/2559
 • สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: หลักสูตร Ultra Wealth (UW) รุ่นที่ 1/2559
 • คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ: หลักสูตร นักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์(บพส) รุ่นที่ 1/2556
 • สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 2/2555
 • NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2552

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - 2561 : ประธานกรรมการจัดการ

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและกรรมการบริหารความเสี่ยง


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ย. 63 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท มหัท จำกัด

มี.ค. 63 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด

2559 : กรรมการ
ชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ส.ค. 55 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด