โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

9 สิงหาคม 2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การอบรม :

 • ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
  • Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2011
  • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2009
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557
 • สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
 • KPMG Thailand: 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาล

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการจัดการ


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำกัด

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ
TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด