โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

24 กุมภาพันธ์ 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร


การอบรม :

 • ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559
  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559
 • กระทรวงอุตสาหกรรม: หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558
 • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2/2557
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556
 • สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ: หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550
 • สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิตปิโตเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส: หลักสูตรการปฏิรูปองค์กร
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง
 • สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

2558 - 2560 : กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2558 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการบริหาร
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

2557 - 2558 : อธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

2556 - 2557 : รองอธิบดี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

2551 - 2556 : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน