โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นางสาวภาวิตา ลี้สกุล

กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

8 สิงหาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 :

0.184% (11,343,479 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นบุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และน้องสาวของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ Brandeis International Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม :

  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
    • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2016
    • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018
  • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 16
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: หลักสูตร Young F.T.I. Elite รุ่นที่ 3
  • สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: หลักสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

2558 - 2560 : ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

2557 - 2558 : เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2556 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด