โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

25 เมษายน 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 :

28.660% (1,766,385,830 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

เป็นมารดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรม:

 • ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011
  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 48
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
 • สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ
TRC International Limited (ฮ่องกง)

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด

2547 - 2558 : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโตกุชูไก จำกัด