เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564
PDF | 9.71 MB
เลือกปี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
นโยบาย QSSHE
นโยบายบริหารความเสี่ยง
กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง
กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร