นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
อำนาจ โงสว่าง

โทร.:+662 648 1125

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
นนทพัทธ์ รัชตะสมบูรณ์

โทร.:+662 648 1127

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สุรชัย ประมวลเจริญกิจ

โทร.: +662 658 6300 ต่อ 1407

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ธนัท พจน์เกษมสิน

โทร.: +662 618 1333

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
อภิชญา เกตุรัตนบวร

โทร.: +662 657 7823

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
วรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์

โทร.: +662 659 7000 ต่อ 5016

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์

โทร.: +662 696 0033

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์

โทร.: +662 672 5999 ต่อ 5936

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด
นพพร ฉายแก้ว

โทร.: +662 829 6999 ต่อ 2203

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย

โทร.: +662 680 5077

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ธวัชชัย อัศวพรไชย

โทร.: +662 508 1567 ต่อ 3200

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
คามิน เจตน์จรุงวงศ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์)

โทร.: +662 508 1567 ต่อ 3203

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย, CFA

โทร.: +662 635 1700 ต่อ 481