รางวัลและใบรับรอง

ย้อนกลับ

TRC ได้รับรางวัลการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และการกำกับกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance : ESG) และการประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืน ( Sustainability Performanc

ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้เข้าตรวจประเมินบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า (ESG: Environment, Social, Governance)” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่โครงการ RC-400 ผลของการตรวจประเมินคือได้ 3.66 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4.00)

ดังนั้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้ทำการมอบโล่รางวัล ESG ระดับดีมาก ให้กับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนาผู้ค้า ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา