รางวัลและใบรับรอง

ย้อนกลับ

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรับผิดชอบต่อสั่งคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม ชุมชน และประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล และความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ว่า “เรามุ่งมั่นสร้าง ชุมชนวางใจ อุตสาหกรรมโปร่งใส ก้าวไปพร้อมๆกัน”