รางวัลและใบรับรอง

ย้อนกลับ

รางวัลการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี