รางวัลและใบรับรอง

ย้อนกลับ

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น

นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดที่มีความเป็นผู้น ายอดเยี่ยมที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ ที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี