รางวัลและใบรับรอง

ย้อนกลับ

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยจะพิจารณาบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบกันจาก 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การสำรวจกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอาศัยแบบสอบถามการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทจดทะเบียน ส่วนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยอาศัยแบบสอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันกลุ่มเป้าหมาย