เติบโตไปกับเรา

การพัฒนา

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถบุคลากรทุกระดับ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน (Core Courses) และหลักสูตรด้านสายอาชีพ (Functional Courses)

หลักสูตรพื้นฐาน

เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร ที่จะพัฒนาพนักงานตั้งแต่ระดับแรก เข้าไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง

หลักสูตรด้านสายอาชีพ

เป็นหลักสูตรของสายอาชีพต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาพนักงานภายในสายอาชีพตนเอง ให้มีความพร้อมในด้านเทคนิคและตามหน้าที่ของงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน