เติบโตไปกับเรา

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เราเชื่อมั่นสิ่งที่จะทำให้บริษัทไปถึงวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” จำเป็นต้องมีทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของบริษัท คือ พนักงานทุกคน เราจึงใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนให้ได้รับการพัฒนาและมีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัท โดยมีหลักสูตรการพัฒนาต่างๆทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรตามสายอาชีพ รวมไปทั้งระบบบริหารความก้าวหน้า (Career) ที่ชัดเจนตามผลการปฎิบัติงานและทักษะของพนักงาน