สมัครงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติ รูปถ่าย สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมระบุตำแหน่งที่สมัครที่หัวข้อ Email มาที่

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 020227777 ต่อ 3303

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านควบคุมคุณภาพ (งานโยธา)

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านควบคุมคุณภาพ (งานท่อ)

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องมือวัดคุม

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดคุม

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านวิศวกรรมโยธา

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ :

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ประสบการณ์ :

3-5 ปี ด้านการซ่อมไฟฟ้าเครื่องจักร

รูปแบบการจ้างงาน :

พนักงานประจำ / พนักงานสัญญาจ้าง