เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทุกปี ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เห็นควรให้ปรับแก้ไขในส่วนของวิสัยทัศน์ ส่วนพันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กรให้คงไว้ตามเติม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการอย่างครบวงจร (Turnkey EPC) และตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT)

* ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา(พม่า) เวียดนาม และไทย

พันธกิจ

To our shareholders and partners

สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหารงานอย่างโปร่งใส

To our customer

ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย และนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า

To our society

เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

To our employees

เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการทำงานให้ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร