นโยบาย QSSHE

ลำดับการรับรองระบบมาตรฐาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร จากการบริหารงานโดยหลักการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ทำให้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน และบริษัทฯ ยังคงยึดแนวทางการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้ นำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อรักษามาตรฐานนี้ไว้สืบไป

2550

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000

2552

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

2553

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

2560

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

2563

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018