เกี่ยวกับเรา

สารจากประธานกรรมการ

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการ

ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายทั้งจากทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ สังคม และ สิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการพัฒนาศักยภาพของ บริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดย บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ อาทิ โครงการด้านพลังงานและด้านเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้ราย ได้ประมาณปลายปี 2563

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงการเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท อาทิ “โครงการ สู่บ้านเกิด” ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำให้พนักงานเกิดความ ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง “โครงการหลังคาเขียว” และ “โครงการ Go Green” เป็นการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ โดยขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ ด้วยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ”จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สามติดต่อกัน และได้รับผลการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับบริษัทฯ อย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการ บริษัทและฝ่ายบริหารรวมทั้งพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้บริษัทเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป