เกี่ยวกับเรา

สารจากประธานกรรมการ

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการ

ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ ในประเทศอย่างรุนแรง อุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบหลายประการ จากการแพร่ระบาด อาทิเช่น การจัดหาวัสดุก่อสร้างและการขนส่งที่ล่าช้า และการขาดแคลนแรงงานในระยะสั้น อีกทั้งยังต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ต้นทุนในการปฎิบัติงาน เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ต้นทุนจากการเพิ่มรอบการทำงานของคนงานเพื่อลด ความหนาแน่นในหน่วยงานก่อสร้าง และค่าแรงที่สูงขึ้นจากการขาดแคลน แรงงานก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ ปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และจากมาตรการป้องกันดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่พบพนักงานติดเชื้อ Covid-19

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งได้ปฎิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการสู่บ้านเกิด ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของพนักงาน และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการหลังคาเขียว โครงการ Go Green เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในการคัดแยกและจัดการขยะ เพื่อนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเติบโต อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน บริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินธุรกิจท่ามกลาง สถานการณ์ที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป