เกี่ยวกับเรา

สารจากประธานกรรมการ

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการ

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรุนแรงต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ปี 2563 รวมถึงภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ประกาศโดยภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการการระบาดระลอกใหม่ของ Covid–19 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีคำสั่งประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้างทำให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของบริษัทฯ หยุดชะงัก ต่อมาภายหลังได้มีคำสั่งยกเลิกการปิดแคมป์ก่อสร้างและเปิดให้ดำเนินงานก่อสร้างได้ ทำให้ต้องระดมสรรพกำลังเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด จึงส่งผลให้ต้นทุนในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริหารจัดการต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการเตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น มาตรการการทำงานแบบ Work from Home, Bubble & Seal และย้ำเตือนให้พนักงานปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการของบริษัทฯและภาครัฐทั้งในช่วงเวลาทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค Covid-19

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสู่บ้านเกิดซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีธัญญา ด้วยการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีรายได้ มีขวัญกำลังใจ และตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเอง รวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำข้าวกล่องปันสุข พร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังให้ความสำคัญของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการจัดการและควบคุมการดำเนินงานให้เกิดผลกระทบต่อสังคมชุมชนน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการและสังคมชุมชนใกล้เคียง

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป