เกี่ยวกับเรา

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาสิต ลี้สกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัททีอาร์ซี (TRC Group) ประกอบด้วย บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ ติดตั้งระบบวิศวกรรม ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน และ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (SKW) ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานชั้นหนึ่งและชั้นพิเศษในหน่วยงานราชการหลายแห่ง การผนึกกำลังของ 2 บริษัทนั้นช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันและทำให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจมากมาย อาทิ โครงการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซลแบบครบวงจร ของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และโครงการก่อสร้างท่อน้ำใต้ทะเล ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าผลงานที่ดีและมีคุณภาพเกิดขึ้นได้จากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงานทุกคนอย่างจริงจัง พนักงานของเราทุกคนจะต้องได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย นั่นคืออุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน (LTI -Lost Time Injury) ต้องเป็นศูนย์ เราบูรณาการการบริหารจัดการผ่านระบบบริหารคุณภาพ ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้าน QSSHE ควบคู่ไปกับคุณภาพงาน การบริการแก่ลูกค้า และสวัสดิ-ภาพพนักงาน ซึ่งล่าสุดเราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภายในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย (1) ยอดขายเติบโต 20% ทุกๆ ปี โดยมียอดขายรวม 10,000 ล้านบาท (2) พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ และ (3) ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Thailand Quality Class) ซึ่งไม่เพียงแต่การดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานเท่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภคที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมุ่งสู่การบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ไปด้วยกัน

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและใว้วางใจในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และอีกหนึ่งกำลังสำคัญ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้กับบริษัทฯ ตลอดมา วันนี้ผมพร้อมมุ่งมั่นนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป