ธุรกิจของเรา

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา และระบบสาธารณูปโภค

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2497 โดย คุณประเทือง คำประกอบ และต่อมาได้เข้าร่วมกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการทีมงาน บุคลากร และเสริมศักยภาพในการแข่งขันด้วยการขยายการให้บริการด้านการรับเหมาก่อสร้างให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 60 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งทางด้านคุณภาพ ราคา และการตรงต่อเวลา บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาชั้นนำจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่ง พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งมีความชำนาญการ ทางด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ท่าเรือ เขื่อน งานระบบสาธารณูปโภค อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างทั่วไป ทั้งนี้รวมไปถึงการให้บริการงานออกแบบเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จำกัดรับเหมางานก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่หลากหลายและสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ของวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มพันธมิตรต่างชาติที่ได้ร่วมกันทำงานด้านวิศวกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท

ประเภทของงาน

รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

1

รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยอาคารสำนักงาน

2

รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค

3

รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและติดตั้งเครื่องจักร

4
งานถนน
งานระบบนน้ำ
งานสะพาน
งานบำบัดน้ำเสีย
งานเขื่อน
งานระบบส่งน้ำ
งานก่อสร้างทางรถไฟ
งานสนามบิน
งานระบบประปา

โครงการที่โดดเด่น