ธุรกิจของเรา

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านงานรับเหมา คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี