การกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

8 กันยายน 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรม :

 • ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
  • Director Accreditation Program รุ่นที่ 113/2014
  • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

2550 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท

2547 - 2556 : ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)


หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
  • ทะเบียนกรรมการ
  • หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  • หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น
  • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  • ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ