การกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
  • ทะเบียนกรรมการ
  • หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  • หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น
  • ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  • ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ