การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการและดาวน์โหลดข้อมูล

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

กฎบัตร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ