การพัฒนาที่ยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาลมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการตอบแทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนอกและในองค์กรอย่างเป็นธรรมและเป็น แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน และมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต้องมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม