โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

นายสมัย ลี้สกุล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

9 พฤษภาคม 2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 :

1.102 % (67,905,961หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บิดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การอบรม :

 • ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
  • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (BRAIN 1)
 • สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
 • สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
 • สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ

2556 - 2558 : กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ

2552 - 2558 : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2550 - 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี


ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

เมษายน 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2559 - ปัจจุบัน : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ
TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ
TRC International Limited ฮ่องกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2550 - 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

2557 : ประธานกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

2555 - 2557 : รองประธานกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2545 - 2556 : เลขาธิการ
สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย