โครงสร้างผู้บริหาร

ย้อนกลับ

รศ. พิเศษ เสตเสถียร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :

25 เมษายน 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 :

0.066% (4,049,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา


การอบรม :

  • ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
    • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบรรษัทภิบาล

2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

2548 - 2556 : กรรมการตรวจสอบ


ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2553 - 2557 : Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2534 - 2555 : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)