ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/03/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
9,208
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
69.67
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,575
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
89.88
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด 2,712,797,314 28.30
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 470,714,532 4.91
3. SMPR Holding Pte. Ltd. 348,434,992 3.63
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 338,675,789 3.53
5. นาย แสงชัย วสุนธรา 218,809,020 2.28
6. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ 180,000,000 1.88
7. นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 132,416,665 1.38
8. นาย อยุทธ์ พจน์อนันต์ 123,977,777 1.29
9. นาย สมัย ลี้สกุล 117,631,494 1.23
10. นาง ดวงใจ พรพิรุณรักษ์ 111,000,000 1.16
-