ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 01/04/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
10,241
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
64.09
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/05/2562 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
11,302
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.99
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด 1,743,941,131 28.30
2. SMPR Holding Pte. Ltd. 348,434,992 5.65
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 223,666,752 3.63
4. นายแสงชัย วสุนธรา 201,734,370 3.27
5. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 100,000,000 1.62
6. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 85,124,999 1.38
7. นายสมัย ลี้สกุล 67,905,961 1.10
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 59,156,567 0.96
9. NOMURA PB NOMINEES LTD. 44,070,899 0.72
10. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 41,787,257 0.68
-