ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

จำนวนราย จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 10,201 8,378,818,147 87.40%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 14 1,208,328,691 12.60%
รวม 10,215 9,587,146,838 100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับราย

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ 2,747,711,285 28.660
1.1 นางไพจิตร รัตนานนท์ 34,913,971 0.364
1.2 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด (1) 2,712,797,314 28.296
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 465,449,533 4.855
3. SMPR Holding Pte. Ltd. (2) 348,434,992 3.634
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 247,468,959 2.581
5. นายแสงชัย วสุนธรา 218,809,020 2.282
6. กลุ่มลี้สกุล 156,781,301 1.635
  6.1 นายสมัย ลี้สกุล 117,631,494 1.227
  6.2 นายภาสิต ลี้สกุล 10,919,998 0.114
  6.3 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล 17,645,411 0.184
  6.4 นางสาวภาสิตา ลี้สกุล 10,584,398 0.110
7. NOMURA PB NOMINEES LTD. 153,726,531 1.603
8. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 150,000,000 1.565
9. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 132,416,665 1.381
10. นายอยุทธ์ พจน์อนันต์ 123,977,777 1.293
  รวม 9,587,146,838 100.00%

หมายเหตุ

(1) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

(2) Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd.ร้อยละ 100)