ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

จำนวนราย จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 14,331 8,454,335,845 88.18%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 12 1,132,810,993 11.82%
รวม 14,343 9,587,146,838 100.00%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับราย

ลำดับที่ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ 2,747,711,285 28.660
1.1 นางไพจิตร รัตนานนท์ 34,913,971 0.364
1.2 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด (1) 2,712,797,314 28.296
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 465,449,533 4.855
3. SMPR Holding Pte. Ltd. (2) 348,434,992 3.634
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 298,912,329 3.118
5. นายแสงชัย วสุนธรา 218,809,020 2.282
6. UBS AG LONDON BRANCH 177,150,697 1.848
7. กลุ่มลี้สกุล 151,226,103 1.578
  7.1 นายสมัย ลี้สกุล 117,631,494 1.227
  7.2 นายภาสิต ลี้สกุล 10,919,998 0.114
  7.3 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล 17,645,411 0.184
  7.4 นางสาวภาสิตา ลี้สกุล 5,029,200 0.053
8. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 132,416,665 1.381
9. นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ 118,989,628 1.241
10. นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ 99,000,000 1.033
  รวม 4,758,100,252 49.630

หมายเหตุ

(1) บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

(2) 2. Ultimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd. ร้อยละ 100)