ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
- - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/64-31/12/64
- - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/63-31/12/63
- - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/62-31/12/62
- - - งดจ่ายเงินปันผล - - 01/01/61-31/12/61
07/05/61 04/05/61 25/05/61 หุ้นปันผล 20 : 1 หุ้น 01/01/60-31/12/60
07/05/61 04/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.002 บาท 01/01/60-31/12/60
11/05/60 05/05/60 26/05/60 หุ้นปันผล 7 : 1 หุ้น 01/01/59-31/12/59
11/05/60 05/05/60 26/05/60 เงินปันผล 0.0040 บาท 01/01/59-31/12/59
11/05/59 04/05/59 26/05/59 หุ้นปันผล 8 : 1 หุ้น 01/01/58-31/12/58
11/05/59 04/05/59 26/05/59 เงินปันผล 0.01 บาท 01/01/58-31/12/58
15/05/58 12/05/58 28/05/58 หุ้นปันผล 4 : 1 หุ้น 01/01/57-31/12/57
15/05/58 12/05/58 28/05/58 เงินปันผล 0.003472 บาท 01/01/57-31/12/57
02/05/57 28/04/57 23/05/57 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/56-31/12/56
10/05/56 07/05/56 23/05/56 หุ้นปันผล 6 : 1 หุ้น 01/01/55-31/12/55
10/05/56 07/05/56 23/05/56 เงินปันผล 0.050358 บาท 01/01/55-31/12/55