สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

 
น.ส. พัชรา ศรีวิชชุพงษ์

โทรศัพท์

+66 2022 7777-87 ต่อ 3201, 3213

 

โทรสาร

+66 2022 7778