ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

D/E Ratio

งานในมือ (ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
ไตรมาส 2/64
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,055.78 3,715.63 3,679.24 4,482.47
หนี้สินรวม 2,352.77 2,876.05 3,282.53 4,135.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 732.31 868.11 425.72 376.81
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 770.40 1,198.39 1,198.39 1,198.39
รายได้รวม 2,306.52 3,426.61 3,196.04 2,442.32
กำไรสุทธิ -2,040.57 -293.28 -444.17 -69.32
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.33 -0.04 -0.05 -0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -51.97 -7.96 -12.02 -10.89
ROE(%) -116.08 -36.65 -68.66 -75.91
อัตรากำไรสุทธิ(%) -88.63 -8.61 -13.99 -2.88