ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม (ล้านบาท)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

D/E Ratio

งานในมือ (ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
งบปี 2564
31/12/2564
ไตรมาส 3/65
30/09/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,055.78 3,715.63 3,679.24 4,095.33 4,367.71
หนี้สินรวม 2,352.77 2,876.05 3,282.53 3,727.53 4,064.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 732.31 868.11 425.72 399.41 301.19
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 770.40 1,198.39 1,198.39 1,198.39 1,198.39
รายได้รวม 2,306.52 3,426.61 3,196.04 3,888.26 2,649.80
กำไรสุทธิ -2,040.57 -293.28 -444.17 -57.39 -97.21
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.33 -0.04 -0.05 -0.01 -0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -51.97 -7.96 -12.02 -0.35 -1.16
ROE(%) -116.08 -36.65 -68.66 -13.91 -27.70
อัตรากำไรสุทธิ(%) -88.63 -8.61 -13.99 -1.53 -3.69