ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย (ล้านบาท)

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

D/E Ratio

งานในมือ (ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2558
31/12/2558
งบปี 2559
31/12/2559
งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
3Q 2562
30/09/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 4,571.87 5,003.16 4,598.38 3,055.78 3,843.85
หนี้สินรวม 2,151.22 2,319.30 1,842.55 2,352.77 2,820.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,443.84 2,712.56 2,783.49 732.31 1,051.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 565.35 642.00 733.71 770.40 1,198.39
รายได้รวม 3,955.03 3,736.90 2,435.95 2,306.49 2,446.26
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 305.96 290.76 92.79 -2,040.57 -109.32
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.06 0.02 -0.33 -0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.56 8.37 3.43 -51.97 -49.87
ROE(%) 15.99 11.28 3.38 -116.08 -112.60
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.74 7.78 3.81 -88.47 -4.47