ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
  ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (หน้า 12-28)
รายงานประจำปี 2561
ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (หน้า 29-34)
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 35-40)
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ (หน้า 41-42)
รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ (หน้า 43-44)
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หน้า 45)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เป็นเอกสารแยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เป็นเอกสารแยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระประชุม
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ