ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
  ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายนามและปะวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น