ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
  ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
รายงานประจำปี 2563
ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เป็นเอกสารแยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เป็นเอกสารแยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท