ข้อมูลผู้ถือหุ้น

หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลือกปี
  ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ฉบับเต็ม)
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เอกสารแนบ 2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบอำนาจ
เอกสารแนบ 5 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
เอกสารแนบ 6 ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)
เอกสารแนบ 7 แผนที่ตั้งของสถานที่ชั่วคราวรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน