ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลย้อนหลัง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2565

ไตรมาสที่ 3/2565

PDF | 148.19 KB

ไตรมาสที่ 2/2565

PDF | 278.22 KB

ไตรมาสที่ 1/2565

PDF | 141.19 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2564

ประจำปี 2564

PDF | 169.76 KB

ไตรมาสที่ 3/2564

PDF | 154.32 KB

ไตรมาสที่ 2/2564

PDF | 161.76 KB

ไตรมาสที่ 1/2564

PDF | 126.43 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2563

ประจำปี 2563

PDF | 120.82 KB

ไตรมาสที่ 3/2563

PDF | 111.44 KB

ไตรมาสที่ 2/2563

PDF | 110.43 KB

ไตรมาสที่ 1/2563

PDF | 104.63 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2562

ประจำปี 2562

PDF | 124.97 KB

ไตรมาสที่ 3/2562

PDF | 241.74 KB

ไตรมาสที่ 2/2562

PDF | 228.45 KB

ไตรมาสที่ 1/2562

PDF | 214.23 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2561

ประจำปี 2561

PDF | 212.25 KB

ไตรมาสที่ 3/2561

PDF | 237.89 KB

ไตรมาสที่ 2/2561

PDF | 238.51 KB

ไตรมาสที่ 1/2561

PDF | 216.8 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2560

ประจำปี 2560

PDF | 250.96 KB

ไตรมาสที่ 3/2560

PDF | 218.8 KB

ไตรมาสที่ 2/2560

PDF | 248.63 KB

ไตรมาสที่ 1/2560

PDF | 236.09 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2559

ประจำปี 2559

PDF | 211.46 KB

ไตรมาสที่ 3/2559

PDF | 194.78 KB

ไตรมาสที่ 2/2559

PDF | 324.98 KB

ไตรมาสที่ 1/2559

PDF | 342.77 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2558

ประจำปี 2558

PDF | 356.45 KB

ไตรมาสที่ 3/2558

PDF | 274.11 KB

ไตรมาสที่ 2/2558

PDF | 270.96 KB

ไตรมาสที่ 1/2558

PDF | 1.31 MB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2557

ประจำปี 2557

PDF | 129.23 KB

ไตรมาสที่ 3/2557

PDF | 1.37 MB

ไตรมาสที่ 2/2557

PDF | 120.67 KB

ไตรมาสที่ 1/2557

PDF | 1.31 MB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2556

ประจำปี 2556

PDF | 114.45 KB

ไตรมาสที่ 3/2556

PDF | 117.58 KB

ไตรมาสที่ 2/2556

PDF | 158.67 KB

ไตรมาสที่ 1/2556

PDF | 175.33 KB