ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง โดยในปี 2559 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมของบริษัทฯ โดยได้แก้ไข ค่านิยมของบริษัทฯ ใหม่ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาครวมถึงการให้ความเคารพและเชื่อมั่นต่อกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน