การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นแนวทางให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ถูกพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องโดยการพิจารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกคน

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ปี 2563

PDF | 25.83 MB ดาวน์โหลดไฟล์